We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Regulamin studiów

Regulamin Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Podyplomowe Studia Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

Siatka zajęć 2022/2023

Opis studiów
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji do wykonywania zawodu archiwisty oraz dostarczają wiedzy niezbędnej do nowoczesnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurze. Studia są adresowane do wszystkich osób, które są zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w archiwum, biurze, w tym do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, przedsiębiorców i managerów reprezentujących różne sektory gospodarki, personelu odpowiedzialnego za obrót dokumentacją wszelkiego typu i jej archiwizację.
Program studiów
Program studiów obejmuje 238 godzin zajęć dydaktycznych z teorii i metodyki archiwalnej, prawa archiwalnego i przepisów o ochronie danych osobowych, organizacji archiwum i zabezpieczania jego zasobów, zarządzania dokumentacją elektroniczną, tworzenia elektronicznych baz danych. Są to wykłady, konwersatoria i ćwiczenia (w tym laboratoria komputerowe) prowadzone przez pracowników Wydziału Historii oraz zaproszonych do współpracy ekspertów m.in.: z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów, Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Semestr zimowy:
8-9 października 2022
22-23 października 2022
5-6 listopada 2022 (zdalnie)
19-20 listopada 2022
3-4 grudnia 2022
14-15 stycznia 2023 (zdalnie)
28-29 stycznia 2023
Semestr letni:
25-26 lutego 2023
11-12 marca 2023
25-26 marca
15-16 kwietnia 2023 (online)
29-30 kwietnia 2023
6-7 maja 2023 (online)
20-21 maja 2023
3-4 czerwca 2023

 

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Dokumenty

 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (09 1160 2202 0000 0000 6084 9518, Wydział Historii UW, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub whttp://dev-historia.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/wniosek_faktura-VAT.docxykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Czesne
4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Studia Varsavianistyczne

Siatka zajęć 2022/2023

Opis studiów
Studia adresowane są do miłośników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat różnych aspektów przeszłości Warszawy i regionu Mazowsza, na temat współczesności i perspektyw rozwoju Warszawy. Absolwenci studiów zainteresowani praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy uzyskują kompetencje merytoryczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych poświęconych Warszawie i Mazowszu.

Program studiów
Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu różnych dziedzin historii, zajęcia poświęcone zagadnieniom współczesnym oraz zajęcia terenowe odbywające się w muzeach, bibliotekach i archiwach stolicy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów
Studia zaoczne, zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

Semestr zimowy: 
8-9 października 2022
22-23 października 2022
5-6 listopada 2022 (zdalnie)
19-20 listopada 2022
3-4 grudnia 2022
14-15 stycznia 2023 (zdalnie)
28-29 stycznia 2023

Semestr letni:

25-26 lutego 2023
11-12 marca 2023
25-26 marca
15-16 kwietnia 2023 (online)
29-30 kwietnia 2023
6-7 maja 2023 (online)
20-21 maja 2023
3-4 czerwca 2023

Informacja dotycząca pracy pisemnej

 • Gotową pracę należy dostarczyć do sekretariatu studiów podyplomowych (pok. 7) w dwóch egzemplarzach: dla promotora i do archiwum.
 • Egzemplarz do archiwum powinien być wydrukowany dwustronnie, dla promotora – zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami. Każdy egzemplarz należy zbindować lub oprawić.
 • Stronę tytułową pracy dyplomowej należy przygotować według wzoru

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem rozliczenia toku studiów i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Dokumenty

 • Pierwsza strona pracy
 • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów: opłatę w wysokości 30 zł należy przelać na konto Wydziału (09 1160 2202 0000 0000 6084 9518, Wydział Historii UW, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa), tytułem: studia podyplomowe – świadectwo.
 • Wystawianie faktur za usługi edukacyjne odbywa się po złożeniu wniosku o wystawienie faktury VAT za opłacone usługi edukacyjne.
  Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy. Jeśli jednak żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania faktury.

Czesne
4500 zł za całość studiów (możliwość rozłożenia płatności na raty)

Kierownik Studiów Podyplomowych

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Katarzyna Wagner
e-mail: studia.zaoczne.dev-historia.ckc.uw.edu.pl
Kompetencje: decyzje związane z tokiem wszystkich studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Historii; organizacja zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych; nadzór nad rekrutacją na studia podyplomowe.

Aktualny informator o studiach podyplomowych

Informator o studiach podyplomowych na Wydziale Historii

Pobierz pdf