We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi (CRAC)

Na Uniwersytecie Warszawskim badania nad starożytnością mają ugruntowaną tradycję, dobre rezultaty i prowadzone są przez badaczy z różnych jednostek i specjalności, takich jak historycy, filolodzy klasyczni, orientaliści, archeolodzy i prawnicy rzymscy. Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC) ma pomóc w integracji tego środowiska, wspieraniu jego prac, upowszechnianiu i promocji ich rezultatów oraz uczynieniu z UW jednego z ważnych światowych ośrodków badań nad cywilizacjami starożytnymi, przyjaznego dla środowiska warszawskiego i otwartego na zewnątrz.

Laboratorium Kształcenia Akademickiego

Kierownik:
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.

Członkowie:

dr Agnieszka Janiak-Jasińska
dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Aleksandra Kuligowska
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.
dr Paweł Nowakowski
dr Aleksandra Oniszczuk
dr hab. Aneta Pieniądz

Pomysł powołania do życia Zespołu wyrósł z uświadomionej przez pandemię potrzeby podjęcia długofalowej pogłębionej refleksji nad dydaktyką akademicką w zmieniających się realiach funkcjonowania uczelni. Celem Zespołu jest inicjowanie badań, upowszechnianie innowacji w sferze kształcenia studentów i wdrażanie rozwiązań pilotażowych. Chcemy, by podejmowane przez Zespół przedsięwzięcia były wsparciem dla Rady dydaktycznej, a wyniki badań mogły służyć do formułowania zasad polityki kształcenia i rekrutacji naszego Wydziału. Zależy nam na nawiązaniu i prowadzeniu dialogu z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi na temat dostosowania studiów historycznych do wyzwań współczesności.

Zespół Edytorstwa Naukowego Źródeł Historycznych

Kierownik:
dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. ucz.

Członkowie:
prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
dr hab. Konrad Bobiatyński
dr hab. Marek Janicki
dr hab. Urszula Kosińska, prof. ucz.
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.
dr hab. Anna Michałowska Mycielska, prof. ucz.
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
dr hab. Tadeusz Rutkowski, prof. ucz.
prof. dr hab. Romuald Turkowski
dr hab. Piotr Węcowski

Celem powołania Zespołu jest stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla historyków przygotowujących krytyczne edycje źródeł (od średniowiecza po wiek XX) oraz wszystkich zainteresowanych praktyką, teorią i historią edytorstwa źródeł.
Prezentacje, na otwartych zebraniach Zespołu, nowych projektów edytorskich mają służyć poszukiwaniu najlepszych rozwiązań problemów, a tym samym dbałości o wysoki standard edycji oraz dyskusji o potrzebach w zakresie edytorstwa źródeł historycznych, w tym również jego dydaktyki akademickiej.

Zespół Historii Globalnej / Warsaw Centre for Global History

Strona www

Kierownik:
prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk

Członkowie:
dr Igor Chabrowski
dr Natalia Królikowska-Jedlińska
prof. dr hab. Michał Leśniewski
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz.
dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz.
mgr Adrian Warsiński
mgr Adam Włodarski

Zespół Badania Historii Globalnej / Warsaw Centre for Global History pełni rolę platformy dla dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu badań historii krajów pozaeuropejskich, jak też zjawisk ściśle związanych z dziejami Europy i Polski, jednocześnie wchodzących w krąg zainteresowań historii globalnej – najszybciej rozwijającej się w ostatnich 20 latach dziedziny historiografii.
Uczestnictwo w Zespole jest też otwarte dla innych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału. Współpracujemy również z badaczami z innych Wydziałów UW, zwłaszcza historykami i antropologami.
Dodatkową przesłanką przemawiającą za utworzeniem zespołu było zwiększenie widoczności prowadzonych na Wydziale badań z zakresu historii globalnej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz uczelni.

 

Zespół Historii Gospodarczej

Kierownik:
prof. dr hab. Michał Kopczyński

Członkowie:
dr hab. Grzegorz Myśliwski
dr hab. Marek Pawełczak, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz.

Zespół Historii Gospodarczej powołany został jako platforma dla dyskusji i wymiany doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej historii gospodarczej. Naszą ambicją jest prowadzenie dyskusji ponad podziałami wynikającymi z właściwej badaczom przeszłości specjalizacji w dziejach poszczególnych epok.

Zespół Historii Kultury Staropolskiej

 Strona www

Kierownik:
dr hab. Maciej Ptaszyński, prof. ucz.

Członkowie:
prof. Urszula Augustyniak (emerita)
prof. Agnieszka Bartoszewicz
dr Piotr Kroll
dr Natalia Królikowska-Jedlińska
dr Katarzyna Wagner

Zespół Historii Kultury Staropolskiej (ZHKS) powstał w 1994 w strukturze ówczesnego Instytutu Historycznego UW, początkowo jako Katedra Kultury Staropolskiej, w 2000 r. został przekształcony w stały zespół badawczy, zatwierdzony przez Senat UW. Obecnie w ramach ZHKS współpracuje ok. 20 pracowników naukowych Wydziału Historii UW, doktorantów oraz pracowników innych jednostek badawczych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania i seminaria ZHKS!Prócz indywidualnych projektów uczestników ZHKS prowadził następujące programy badań zespołowych:
1. w latach 1994-1998 program badawczy nt. Przenikanie się kultur na północnych obszarach Rzeczypospolitej w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku;
2. w latach 2000-2001: Świadomość polityczna społeczeństwa staropolskiego w XVI – XVIII wieku;
3. w latach 2002-2004: Funkcjonowanie klasycznej terminologii politycznej w języku elit Rzeczypospolitej XV-XVIII w. Zakres recepcji i ewolucja znaczeń.
4. w latach 2004-2009: Zbory ewangelickie w Rzeczypospolitej XVI – XVIII w. Baza danych. Owocem projektu jest m.in. mapa stworzona przez prof. Bogumiła Szadego.
5. w latach 2004-2010: Testamenty mieszczan warszawskich XV-1 poł. XVII w. jako źródło historyczne. Elektroniczna baza danych i edycja źródłowa. Wynikiem projektu jest m.in. publikacja: A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda, Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, Warszawa 2010.
6. w latach 2013-2017: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku. (grant NPRH, kierownik: Urszula Augustyniak). Wynikiem projektu jest m.in. seria: Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2017, 7 t.
7. w latach 2013-2017: Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w. (grant NCN, kierownik: Maciej Ptaszyński). Wynikiem była m.in. monografia M. Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2018
8. w latach 2014-2019: Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 – przygotowanie edycji krytycznej (grant NPRH, kierownik: Agnieszka Bartoszewicz).
9. w latach 2019-2021: Recepcja Zgody sandomierskiej (1570) w Europie w XVI-XVIII w. Rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych (grant NCN, kierownik: Maciej Ptaszyński)

Zespół Historii Społecznej

Strona www

Kierownik:
dr Agnieszka Janiak-Jasińska

Członkowie:

dr hab. Dobrochna Kałwa
dr Aleksandra Kuligowska
dr hab. Artur Markowski, prof. ucz.
dr Aleksandra Oniszczuk
dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz.
dr hab., prof. PAN Katarzyna Sierakowska

Zespół Historii Społecznej powstał z inicjatywy historyczek i historyków XIX i XX wieku, zainteresowanych analizą zmian społeczno-kulturowych, ale zaprasza do współpracy badaczy epok dawnych. Jesteśmy przekonani, że razem jesteśmy w stanie opowiedzieć o społecznych dziejach ziem polskich w nowy sposób! Wśród interesujących nas zagadnień znajdują się m.in. kwestie przemian struktur i hierarchii społecznych, norm obyczajowych, społecznych ról płci oraz wzorców kobiecości i męskości, skutków ruchliwości społecznej, urbanizacji i przeobrażeń technologicznych, specyfiki miejskiego stylu życia, rozwoju różnych form komunikacji społecznej i determinantów zachowań konsumpcyjnych. Kontynuujemy tradycje zespołów badawczych, które dziejami społecznymi zajmowały się w Instytucie Historycznym od lat 80. XX wieku, szczególnie – Zespołu Badawczego Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku, założonego przez prof. Annę Żarnowską, a następnie kierowanego przez prof. Andrzeja Szwarca i prof. Małgorzatę Karpińską.

Zespół Historii Warszawy

Kierownik:
dr hab. Błażej Brzostek

Członkowie:
prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
dr Katarzyna Wagner

Zespół zajmuje się koordynacją prowadzonych na Wydziale Historii badań, związanych z przeszłością Warszawy. Członkinie i członkowie Zespołu starają się w szczególności animować prace interdyscyplinarne i porównawcze, odwołując się do różnych nurtów badań nad urbanizacją, antropologią miasta, zagadnieniami symboliki przestrzeni, czasem społecznym w mieście różnych epok, kwestiami wyobrażeń zbiorowych o Warszawie.

Zespół Historii Wojskowości

Kierownik:
dr hab. Konrad Bobiatyński

Członkowie:
prof. dr. hab. Jarosław Czubaty
prof. dr. hab. Michał Leśniewski
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
dr hab. Piotr Szlanta, prof. ucz.
prof. dr hab. Romuald Turkowski
dr Piotr Kroll
dr Jan Błachnio
mgr Izabela Śliwińska-Słomska

Członkowie zespołu zajmują się interdyscyplinarnymi badaniami nad historią wojskowości polskiej i powszechnej XVI-XX w. Ich zainteresowania dotyczą nie tylko klasycznej historii wojskowej (historia wojskowości i historia wojen), lecz również szeroko pojmowanych zjawisk społecznych, gospodarczych, demograficznych i kulturowych towarzyszących konfliktom militarnym.

Prowadzone badania obejmują: historię wojskowości polskiej i litewskiej epoki nowożytnej, okres napoleoński, przemiany techniczne mające miejsce w II połowie XIX w., wojnę secesyjną oraz wojny burskie, I oraz II wojnę światową, jak też historię Ludowego Wojska Polskiego po 1945 r.

Koncentrują się wokół takich problemów, jak: organizacja i finansowanie wojska, teoretyczna myśl wojskowa, stosunki na linii wojsko-społeczeństwo, morale i dyscyplina w siłach zbrojnych – prawo wojskowe a praktyka, przebieg kampanii wojennych i ich następstwa, bronioznawstwo i technika wojskowa, edytorstwo źródeł do historii wojskowości, wojna a kultura: wpływ wojen na przemiany kulturowe, literaturę, sztukę, rytuały i obyczaje związane z wojnami.

Celem zespołu jest koordynacja badań prowadzonych przez specjalistów z różnych epok, jak również stworzenie szerokiego forum dyskusyjnego, które będzie służyło wymianie poglądów i prezentacji realizowanych aktualnie projektów badawczych.

Członkowie zespołu od lat prowadzą wykłady i konwersatoria z historii wojskowości, związane tematycznie z ich zainteresowaniami naukowymi.

Interdyscyplinarny Zespół Humanistyki Cyfrowej

Dziekan Wydziału Historii 7 czerwca 2022 r. powołał na Wydziale Historii Interdyscyplinarny Zespół Humanistyki Cyfrowej.

Kierownik:
dr hab. Aneta Pieniądz