We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Umowy cywilno-prawne

Opłaty konferencyjne

Opłat konferencyjnych można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem – na podstawie dokumentu, najlepiej faktury wystawionego na Uniwersytet Warszawski, który należy dostarczyć opisany i podpisany, do Sekcji ds. projektów i finansów wraz z dokumentem potwierdzającym rejestrację.
 • kartą kredytową – w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie opłaty kartą kredytową – po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody dziekana (płatności te dokonywane są zgodnie z regulaminem i zarządzeniem rektora).
 • prywatnymi środkami – nie jest zalecane wnoszenie opłat ze swoich środków. W tej sytuacji należy pamiętać, aby dokument potwierdzający był wystawiony na Uniwersytet Warszawski, a przy opisie należy podać konto do zwrotu (w przypadku pracowników to na które przelewane są wynagrodzenia) i załączyć wyciąg z banku potwierdzający dokonanie płatności.

Zakupy

 • Opis procedury udzielania zamówień publicznych i rozliczania zakupów na Wydziale Historii UW

  • Opis procedury –>
  • Zasady opisywania faktur –>
  • Wnioski

   • Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł (Word)
   • Oświadczenie o dokonaniu rozeznania rynku (Word)
   • Zamówienie w oparciu o złożoną/pozyskaną ofertę (Word)
   • Wniosek o dokonanie przedpłaty/ płatności służbową kartą płatniczą (Word)

 

 • Zakupy książek: za pośrednictwem biblioteki wydziałowej – proszę skontaktować się z p. Ewą Szutkowską: urban@uw.edu.pl, telefon: 22 552 04 08

 

 • Zakupy materiałów biurowych: poprzez firmę AMAD Sp. z o.o. NEW (wyłonioną na drodze przetargu DZP-361-111/2020; umowa nr DZP-362-111/2020); korzystając z katalogu, należy wypełnić formularz zamówienia i przesłać je do SBN / opiekuna projektu

 

 • Zakupy papieru: poprzez firmę EKO-BIURO Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. (wyłonioną na drodze przetargu DZP-361-105/2020; umowa nr DZP-362-105/2020); wypełniony formularz należy przesłać do SBN

 

 

 • Zakupy sprzętu komputerowego według indywidualnej specyfikacji: niezbędne jest przygotowanie specyfikacji technicznej (zgodnej z wymogami Prawa Zamówień Publicznych i Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego), którą należy dołączyć do formularza zapotrzebowania. Oba dokumenty należy przesłać do SBN.

 

 

 • Podpis elektroniczny / Przedłużenie ważności: zakup odbywa się poprzez Dział Wsparcia Informatycznego – zapotrzebowanie należy zgłosić do SBN. Najlepiej jako miejsce dostawy wskazać Sekcję ds. projektów i finansów Wydziału Historii UW.

 

 • Dane do faktur: Uniwersytet Warszawski / ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa / NIP 525-001-12-66 / PL 5250011266 (dla transakcji zagranicznych)

Raportowanie

Raporty roczne i końcowe:

 • Sekcja ds. projektów i finansów monitoruje terminy składania raportów i przypomina o nich kierownikom projektów.
 • Kierownicy projektów otrzymują okresowo wyciągi z SAP celem kontroli czy wszystkie koszty są prawidłowo przypisane do ich projektów.
 • Pracownicy SBN przygotowują wykaz kosztów poniesionych w danym okresie rozliczeniowym i przekazują kierownikom projektów, który na ich podstawie przygotowuje raport.
 • Gotowy raport należy przesłać do SBN celem weryfikacji, po akceptacji pracownicy SBN informują o kolejnych krokach.

Przyjazdy gości

 

 • W  przypadku  gościa  zagranicznego  zaleca  się  stosowanie następujących stawek:
  • dla  osób  ze  stopniem  doktora   –   250  zł na  każdy  dzień z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie kosztów  pobytu  i  zakwaterowania  lub,  w  przypadku  zapewnienia  przez  Uniwersytet zakwaterowania – 100 zł na  każdy  dzień  pobytu;
  • dla  doktorantów  i  stażystów  ze  stopniem  magistra – 70  zł na  każdy  dzień z przeznaczeniem   na  dofinansowanie  kosztów  pobytu;
  • dla    studentów    studiów    pierwszego    i    drugiego    stopnia    oraz    jednolitych    magisterskich – 50  zł na  każdy  dzień z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  kosztów  pobytu.

 

 • W przypadku gościa krajowego stosuje się te same zasady co w przypadku delegacji krajowej.

 

 • Koszty  związane  z zakwaterowaniem gościa mogą być opłacone:
  • w formie ryczałtu;
  • na podstawie noty księgowej wystawionej w przypadku zakwaterowania w obiektach Uniwersytetu;
  • na podstawie faktury  wystawionej  dla Uniwersytetu;
  • w formie refundacji, na podstawie wniosku o refundację  poniesionych  wydatków. Do wniosku należy dołączyć dokumenty (fakturę/rachunek) potwierdzające wysokość fakt poniesienia wydatku

 

 • Jeśli umowa grantowa stanowi inaczej, to świadczenia są wypłacane na jej podstawie.

Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach

 • Pracownicy Sekcji ds. projektów i finansów służą pomocą w wyliczeniu wysokości wynagrodzeń i dodatków
 • Pracownicy UW realizujący prace na rzecz projektów NCN mogą otrzymywać wynagrodzenie uzupełniające – jego wysokość pomogą wyliczyć pracownicy SBN, a także przygotują stosowne dokumenty:
 • Dla osób spoza UW należy zorganizować otwarty konkurs, a procedowaniem ich zatrudnienia zajmuje się dziekanat – sprawy pracownicze (e-mail: kadry.wh@uw.edu.pl)

 

Publikacje w projektach badawczych NCN

 • W publikacjach powstających z udziałem środków finansowych z NCN obligatoryjne jest umieszczenie informacji:
  • „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie umowy nr UMO- ……”  (należy wpisać numer nadany umowie przez NCN)
  • lub odpowiednio w języku obcym, np.:
   • The work was supported by the National Science Centre, Poland, under research project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……
   • The article is funded by National Science Centre in Poland under the project „……………………”, no UMO-201…/…./…./HS…./……

 

 • Publikacje, w których nie wskazano Centrum jako fundatora badań, nie będą traktowane jako efekt realizacji projektu i nie będą brane pod uwagę przy jego rozliczeniu.

Tłumaczenia i korekty

Na potrzeby projektów wszelkie tłumaczenia i korekty wymagają zawarcia umowy pomiędzy Wydziałem a firmą lub osobą, która wykonana tłumaczenie lub korektę.

Można skorzystać ze wzorów umów cywilnoprawnych (zob. zakładka Umowy cywilno-prawne / Tłumaczenie – umowa o dzieło; Krekta – umowa zlecenie). W przypadku innej propozycji umowy niezbędna jest jej weryfikacja przez Biuro Prawne UW. Pracownicy SBN pomogą w jej uzyskaniu.

 

Stypendia w projektach naukowych

 • Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów w ramach projektów są przyznawane na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ogłoszonego przez kierownika projektu (draft ogłoszenia, klauzula informacyjna pl, klauzula informacyjna en w sprawie przetwarzania danych osobowych). Informacje o konkursie umieszcza się  na  stronie  internetowej  Wydziału i na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.
 • Prorektor na wniosek kierownika projektu powołuję komisję stypendialną, która wybiera stypendystę spośród zgłoszonych kandydatur, a ze swego posiedzenia sporządza protokół.
 • Na podstawie protokołu Sekcja ds. projektów i finansów przygotowuje umowę ze stypendystą.
 • Stypendysta jest członkiem zespołu naukowo-badawczego w projekcie badawczym, dlatego może być beneficjentem środków przeznaczonych na wyjazdy zagraniczne, konferencje itp.
 • Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie są zwolnione z podatku

Wzory podań