We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Rada Wydziału

Rada Wydziału jest podmiotem kolegialnym, którego kompetencje określone zostały w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Regulaminie Wydziału Historii.

Rada Wydziału w szczególności:

 • ustala ogólne kierunki działalności Wydziału;
 • uchwala misję Wydziału oraz opiniuje plan rozwoju Wydziału opracowany przez dziekana;
 • przedstawia opinię w sprawie regulaminu Wydziału i jego zmian;
 • monitoruje działania w zakresie doskonalenia kadry badawczej i dydaktycznej;
 • monitoruje organizację badań naukowych na Wydziale;
 • opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
 • opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu;
 • opiniuje kandydatury na stanowiska kierownicze na wydziale;
 • opiniuje plan rzeczowo-finansowy Wydziału i ma wgląd w jego wykonanie;
 • ocenia działalność Wydziału, opiniuje roczne sprawozdania dziekana oraz co najmniej raz w roku ocenia wykonywanie przez dziekana jego obowiązków;
 • może wystąpić do rektora z wnioskiem o odwołanie dziekana;
 • opiniuje sprawy przedłożone przez rektora, dziekana albo przez grupę co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Rady Wydziału;
 • powołuje komisje Rady Wydziału, z zastrzeżeniem § 11-13 Regulaminu Wydziału;
 • wnioskuje do dziekana o utworzenie jednostek organizacyjnych Wydziału i zespołów niebędących jednostkami organizacyjnymi oraz dokonywanie zmian struktury Wydziału;
 • wnioskuje do rektora o zmianę regulaminu Wydziału;
 • współpracuje ze szkołami doktorskimi oraz radami naukowymi dyscyplin i Radą Naukową Dziedzin;
 • wybiera członków rady dydaktycznej dla kierunków studiów, których organizację i realizację powierzono Wydziałowi;
 • podejmuje uchwały w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;
 • podejmuje inne działania wynikające ze Statutu UW i/lub Regulaminu Wydziału.

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan (przewodniczący Rady)
 • Prodziekani;
 • wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego, stanowiący łącznie nie mniej niż 60% składu Rady Wydziału;
 • przedstawiciele nauczycieli akademickich Wydziału nie będących pracownikami wymienionymi w pkt3, stanowiący 10% składu Rady;
 • przedstawiciele pracowników Wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący nie więcej niż 5% składu Rady;
 • przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiący 10% składu Rady.

W posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczy z głosem doradczym dyrektor administracyjny oraz przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z przepisami Statutu.

Skład Rady Wydziału w kadencji 2020-2024

 

Terminy posiedzeń i protokoły

zobacz też: terminy i protokoły posiedzeń Rady Wydziału z lat 2020-2022

Rok akademicki 2022/2023
5 października 2022  / online
9 listopada 2022 / online
7 grudnia 2022 / online
11 stycznia 2023 / posiedzenie nie odbyło się, głosowania zostały przeprowadzone obiegiem
1 lutego 2023 / online
1 marca 2023  8 marca 2023 / stacjonarnie
5 kwietnia 2023 / stacjonarnie
10 maja 2023 / online
7 czerwca 2023 / stacjonarnie
21 czerwca 2023, godz. 11.00 / rada dodatkowa / stacjonarnie

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału publikowane są na stronie Dziennika Wydziału Historii.